+993 65 05 20 34
TMN

Kompaniýa hakdaKoros Stone hakda

Koros StoneLotte Chemical
Koros Stone
Koros Stone Radianz we Cirrus üçin aýratyn paýlaýjydyr.

Koros Stone ” Günorta Koreýanyň “Lotte Chemical” konserniniň ýeke-täk paýlaýjysy bolup, dünýäde emeli daş ýüzlerini öndürijilerden biridir. Giňişleýin şahamçalar we wekilhanalar ulgamy bolan iri halkara Holding bolmak bilen, Staron Gazagystan Respublikasy, Belarus Respublikasy, Ukraina, Litwa, Özbegistan, Gyrgyzystan ýaly Russiýa we goňşy ýurtlaryň bazaryna Staron akril daşyny iberýär. , 16 ýyl Täjigistan, Ermenistan, Türkmenistan, Türkmenistan, Azerbaýjan.

Koros Stone, ownuk gaýtadan işleýän kärhanalary we iň uly mebel zawodlaryny goşmak bilen 1000-den gowrak kompaniýanyň ygtybarly hyzmatdaşydyr. Müşderilerimiziň hersine baha berýäris we özara peýdaly hyzmatdaşlyk, hünär ussatlygy we çeýeligi ýörelgelerinde gatnaşyk gurýarys.

Öz tehniki binýadyna eýe bolan kompaniýa diňe bir material bilen üpjün etmän, eýsem onuň bilen işlemek boýunça okuw we ussatlyk sapaklaryny hem geçirýär. Tehniki hünärmenler taslama resminamalaryny taýýarlamakda hemişe maslahat bermäge we kömek etmäge taýyn.

Koros Stone emeli daş bazary boýunça hünärmen we tejribesini hyzmatdaşlary bilen hemişe paýlaşýar.

Kompaniýanyň PDF görnüşinde görkezilmegi
Koros Stone