+993 65 05 20 34
TMN
Resminamalar

Söwda taýdan ulanmak

Bu bölümde ähli resminamalary we tehniki maglumatlary tapyp bilersiňiz “Lotte Chemical” -dan “Staron” önümleri barada maglumat.
PDF önümleriniň kataloglary
Гарантия

“Staron” söwda kompozisiýa tagtalary üçin 10 ýyllyk çäkli kepillik

LOTTE ADVANCED MATERIALS Staron® Solid Surface sahypalary we galyplary tassyklanan täjirçilik jaýlarynda gurlanda kemçiliksiz bolmaly.

Bu çäklendirilen kepillik 10 ýyllyk möhlet bilen geçirilmeýär we taslamanyň asyl eýesi bilen çäklenýär we başga birine geçirilip bilinmez we bu çäklendirilen kepillik satylsa, geçirilse ýa-da bellenilse gutarýar.

Bu kepillik aşakdakylary öz içine almaýar:

 • Doklar, dyrnaklar, suw bellikleri we ýanmak ýaly ownuk şertler
 • LOTTE ADVANCED MATERIALS görkezmelerini ýerine ýetirmezlik, önümçilik, gurnama, ideg, tehniki hyzmat we ş.m.
 • Ilki gurlan ýerinden göçürilen önümler
 • Islendik ýelimleýji, möhürleýji ýa-da beýleki esbaplar bilen ýasalan tikişiň görünişi
 • Mysal bilen deňeşdirilende reňk tapawudy
 • Dürli partiýalaryň arasyndaky reňk tapawudy
 • Önümiň çalşylmagy ýa-da abatlanylmagy sebäpli takyk reňk gabat gelmegi kepillendirilmeýär
 • Belleneninden has dürli binýadyň goldawy sebäpli dörän zyýan
 • Nädogry ulanmak, nädogry ulanmak (täsiriň ýüklenmeginden we önüm bilen ulanmak üçin niýetlenmedik himiki maddalar bilen aragatnaşygy goşmak bilen)
 • SUPREME kolleksiýasyndaky listleriň arasynda reňkleriň ýa-da damarlaryň intensiwliginde hiç hili tapawut ýok (Teksturanyň nagyşlary sahypadan bir sahypa ýa-da bir sahypanyň içinde üýtgäp biler. Her tikişe we çatryklara aýratyn üns berilmelidir).
 • Nädogry öndürmek, gurnamak, gaýtadan işlemek ýa-da hyzmat etmek
 • Öndürijileriň ýa-da gurnaýjylaryň hünär ussatlygy
 • Artykmaç yssy ýa-da daşky gurşaw faktorlary sebäpli dörän zyýan
 • Önümçilikden başga kemçilik sebäpli dörän zyýan
 • Açyk aşhanalar, barbekýu ussahanalary ýa-da saunalar, bug wannalary we duş gaplary ýaly gyzdyrylan ýerler ýaly açyk meýdanda gurlan ýa-da ýerleşýän islendik önüm
 • “Staron®” -dan ýasalan komponentleri goşmak bilen gutulan önümler
 • RV-de gurlan islendik önüm
 • Söwda maksatly öndürilen we gurlan islendik önüm
 • Staron® CFI (Sertifikatly Fabrikator Gurnaýjysy) -dan başga üçünji tarap tarapyndan öndürilen, gurlan, üýtgedilen ýa-da bejerilen
Bu çäklendirilen kepillik, diňe täze eýesi LOTTE ADVANCED MATERIALS-a ýazmaça habar berse, asyl gurnandan soň 10 ýyllap geçirilip bilner.

LOTTE ADVANCED MATERIALLAR, öz islegine görä, önümdäki önümçilik kemçilikleri sebäpli abatlamak üçin zerur materiallar bilen üpjün ediljekdigini ýa-da çalşylmagyny üpjün eder. Bu çäklendirilen kepillikde görkezilenlerden başga, LOTTE ADVANCED MATERIALS önüme haýsydyr bir kepillik bermeýär, aňlatmaýar ýa-da belli bir maksat bilen söwdanyň ýa-da fitnesiň göz öňünde tutulan kepilligini öz içine alýar, ýöne şular ýaly kepillikleriň hemmesi bar şeýlelik bilen şertsiz ret edilýär. LOTTE ADVANCED MATERIALLAR önümiň ahyrky ulanyjylaryň talaplaryna laýyk geljekdigini kepillendirmeýär. KÖP GÖRNÜŞLI MATERIALLAR haýsydyr bir görnüşdäki tötänleýin, gytaklaýyn, gytaklaýyn, aýratyn, jezalandyryjy ýa-da göreldeli zyýan üçin jogapkärçilik çekmeýär, şol sanda hoşniýetliligiň ýitmegi, girdejiniň ýitmegi, müşderiniň ýitmegi ýa-da beýleki ykdysady ýitgiler, şol sanda çäklendirilmeýär emläk üçin, şunuň ýaly talap şertnamanyň gurluşyna, geleňsizligine, gynamalaryna (berk jogapkärçiligi goşmak bilen) esaslanýarmy ýa-da başga bir görnüşde, LOTTE ADVANCED MATERIALS-yň habardar edilendigi ýa-da ýokdugy, kepilligiň bozulmagy şeýle zyýanyň mümkinçiligini bilýärdi.

Käbir ýurtlar, ştatlar we welaýatlar ýokardakylaryň aýrylmagyna ýa-da çäklendirilmegine ýol bermeýärler, şonuň üçin ýokardaky aýyrma ýa-da çäklendirme size degişli bolup bilmez. bu çäklendirilen kepillik aýratyn hukuk hukuklaryny berýär. başga ýurtlara, ştata, ştata ýa-da welaýata görä üýtgäp biljek başga hukuklaryňyz hem bolup biler.
Salgy
142000, Russiýa, Domodedowo md. Demirgazyk, köç. Logistika 8
Telefon
8 (495) 223-64-40 (köp kanally)
E-poçta
office@koros-alianse.ru
Iş wagty
Duşenbe - Juma: 09: 00-dan 18: 00-a çenli günortanlyk
Şenbe - Sundayekşenbe: dynç güni
Hat alyşmak üçin poçta salgysy
PO Box 191, Domodedowo, Moskwa sebiti, 142000

Bu kepillik, LOTTE ADVANCED MATERIALS-yň ygtyýarly işgäri tarapyndan gol çekilen ýazmaça resminamadan başga görnüşde täzeden seredilip, üýtgedilip ýa-da üýtgedilip bilinmez.

Soraglaryňyz barmy?

Size jogap bermäge şat bolarys!