+993 65 05 20 34
TMN
Resminamalar

Şahsy ulanyş

Bu bölümde ähli resminamalary we tehniki maglumatlary tapyp bilersiňiz “Lotte Chemical” -dan “Staron” önümleri barada maglumat.
PDF önümleriniň kataloglary
Kepillik

Hususy ulanmak üçin “Staron” kompozit tagtalarynda göçme, çäkli 10 ýyl kepillik.

Hemişelik Staron® kompozit plitalary asyl eýesi üçin LOTTE ADVANCED MATERIALS tarapyndan öndürilýär. “Staron®” kompozit plitalary “Staron®” kepillendirilen işçi / gurnaýjy tarapyndan gaýtadan işlenmeli we gurulmaly we LOTTE ADVANCED MATERIALS gaýtadan işlemek gollanmasyna laýyklykda ulanylmaly we şu gollanma laýyklykda saklanmaly. LOTTE ADVANCED MATERIALLAR, önümiň kemçiligi sebäpli, asyl gurnandan soň ilkinji on (10) ýylyň içinde kemçilikleri döredýän bolsa, öz islegi boýunça bu önümi abatlar ýa-da çalşar. Bu önüm abatlanylsa ýa-da çalşylsa, hakyky çykdajylar baradaky talaplary öz içine alýar. “LOTTE ADVANCED MATERIALS” abatlamak ýa-da çalyşmak mümkin boldugyça birmeňzeş reňkde bolmaga çalyşsa-da, “LOTTE ADVANCED MATERIALS” abatlanylanda ýa-da çalşylanda şol bir reňkde boljakdygyny kepillendirip bilmez. Bu çäklendirilen kepillik boýunça zyýanyň öwezini dolmak baradaky ähli maglumatlary dükandan, plita gutarýan / gurnaýjydan ýa-da gönüden-göni bizden alyp bilersiňiz.

Bu çäklendirilen kepillik, diňe täze eýesi LOTTE ADVANCED MATERIALS-a ýazmaça habar beren ýagdaýynda, asyl gurnandan soň 10 ýyllap geçirilip bilner.

Bu kepillik aşakdakylary öz içine almaýar:

 • Doklar, dyrnaklar, suw bellikleri we ýanmak ýaly ownuk şertler
 • LOTTE ADVANCED MATERIALS görkezmelerini ýerine ýetirmezlik, önümçilik, gurnama, ideg, tehniki hyzmat we ş.m.
 • Ilki gurlan ýerinden göçürilen önümler
 • Islendik ýelimleýji, möhürleýji ýa-da beýleki esbaplar bilen ýasalan tikişiň görünişi
 • Mysal bilen deňeşdirilende reňk tapawudy
 • Dürli partiýalaryň arasyndaky reňk tapawudy
 • Önümiň çalşylmagy ýa-da abatlanylmagy sebäpli takyk reňk gabat gelmegi kepillendirilmeýär
 • Belleneninden has dürli binýadyň goldawy sebäpli dörän zyýan
 • Nädogry ulanmak, nädogry ulanmak (täsiriň ýüklenmeginden we önüm bilen ulanmak üçin niýetlenmedik himiki maddalar bilen aragatnaşygy goşmak bilen)
 • SUPREME kolleksiýasyndaky listleriň arasynda reňkleriň ýa-da damarlaryň intensiwliginde hiç hili tapawut ýok (Teksturanyň nagyşlary sahypadan bir sahypa ýa-da bir sahypanyň içinde üýtgäp biler. Her tikişe we çatryklara aýratyn üns berilmelidir).
 • Nädogry öndürmek, gurnamak, gaýtadan işlemek ýa-da hyzmat etmek
 • Öndürijileriň ýa-da gurnaýjylaryň hünär ussatlygy
 • Artykmaç yssy ýa-da daşky gurşaw faktorlary sebäpli dörän zyýan
 • Önümçilikden başga kemçilik sebäpli dörän zyýan
 • Açyk aşhanalar, barbekýu ussahanalary ýa-da saunalar, bug wannalary we duş gaplary ýaly gyzdyrylan ýerler ýaly açyk meýdanda gurlan ýa-da ýerleşýän islendik önüm
 • “Staron®” -dan ýasalan komponentleri goşmak bilen gutulan önümler
 • RV-de gurlan islendik önüm
 • Söwda maksatly öndürilen we gurlan islendik önüm
 • Staron® CFI (Sertifikatly Fabrikator Gurnaýjysy) -dan başga üçünji tarap tarapyndan öndürilen, gurlan, üýtgedilen ýa-da bejerilen
Bu çäklendirilen kepillik, diňe täze eýesi LOTTE ADVANCED MATERIALS-a ýazmaça habar berse, asyl gurnandan soň 10 ýyllap geçirilip bilner.

LOTTE ADVANCED MATERIALLAR, öz islegine görä, önümdäki önümçilik kemçilikleri sebäpli abatlamak üçin zerur materiallar bilen üpjün ediljekdigini ýa-da çalşylmagyny üpjün eder. Bu çäklendirilen kepillikde görkezilenlerden başga, LOTTE ADVANCED MATERIALS önüme haýsydyr bir kepillik bermeýär, aňlatmaýar ýa-da belli bir maksat bilen söwdanyň ýa-da fitnesiň göz öňünde tutulan kepilligini öz içine alýar, ýöne şular ýaly kepillikleriň hemmesi bar şeýlelik bilen şertsiz ret edilýär. LOTTE ADVANCED MATERIALLAR önümiň ahyrky ulanyjylaryň talaplaryna laýyk geljekdigini kepillendirmeýär. KÖP GÖRNÜŞLI MATERIALLAR haýsydyr bir görnüşdäki tötänleýin, gytaklaýyn, gytaklaýyn, aýratyn, jezalandyryjy ýa-da göreldeli zyýan üçin jogapkärçilik çekmeýär, şol sanda hoşniýetliligiň ýitmegi, girdejiniň ýitmegi, müşderiniň ýitmegi ýa-da beýleki ykdysady ýitgiler, şol sanda çäklendirilmeýär emläk üçin, şunuň ýaly talap şertnamanyň gurluşyna, geleňsizligine, gynamalaryna (berk jogapkärçiligi goşmak bilen) esaslanýarmy ýa-da başga bir görnüşde, LOTTE ADVANCED MATERIALS-yň habardar edilendigi ýa-da ýokdugy, kepilligiň bozulmagy şeýle zyýanyň mümkinçiligini bilýärdi.

Käbir ýurtlar, ştatlar we welaýatlar ýokardakylaryň aýrylmagyna ýa-da çäklendirilmegine ýol bermeýärler, şonuň üçin ýokardaky aýyrma ýa-da çäklendirme size degişli bolup bilmez. bu çäklendirilen kepillik aýratyn hukuk hukuklaryny berýär. başga ýurtlara, ştata, ştata ýa-da welaýata görä üýtgäp biljek başga hukuklaryňyz hem bolup biler.

Kepillik hyzmaty

Kepillik hyzmatyna ýüz tutmak üçin asyl öndürijä / gurnaýja ýüz tutuň. Bu çäklendirilen kepillik boýunça hyzmat almak üçin, önümiň satyn alnandygyny we gurnalan senesini anyk tassyklaýan “Staron® Composite Board” -yň asyl satuw / satuw kwitansiýasyny ýa-da “Staron® Composite Board” -yň satyn alnandygyny we gurlandygyny tassyklaýan resminama görkezmeli bolarsyňyz. Bu kepillik barada has giňişleýin maglumat üçin aşakdaky adrese ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:

Salgysy
142000, Russiýa, Domodedowo md. Demirgazyk, köç. Logistika 8
Telefon
8 (495) 223-64-40 (köp kanally)
E-poçta
office@koros-alianse.ru
Iş wagty
Duşenbe - Juma: 09: 00-dan 18: 00-a çenli günortanlyk nahary ýok
Şenbe - Sundayekşenbe: dynç güni
Hat alyşmak üçin poçta salgysy
PO Box 191, Domodedowo, Moskwa sebiti, 142000

Soraglaryňyz barmy?

Size jogap bermäge şat bolarys!