+993 65 05 20 34
TMN

Daşyň işleýşi we aladasy

Radianzyň gutarýan materialyna nädip ideg etmeli

Pleönekeý we aňsat ideg
Radianz önümlerine hyzmat etmek iň az tagallany talap edýär. Goşmaça örtük ýa-da lak talap etmeýär. Hapalaýjy maddalaryň köpüsini aýyrmak üçin olary çygly mata bilen süpüriň. Suw we bitarap ýuwujy serişde bilen bişirilende iýmit bölejiklerini we ýagy derrew aýyryň. Alkogol ýuwujy serişdeleri ulanmaň.

Zyýan bermek

Bu baglaýjy materialy arassalamak üçin ýumşak mata we bitarap ýuwujy serişdäni ulanyň. Hapany aýyrmak üçin adaty öý ýuwujy serişdeleri ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, abraziw arassalaýjylary ulanmaň, sebäbi önümiň ýalpyldawuklygyny azaldyp biler

Könelişen arassalaýjylar

Ulanmakdan ägä boluň:
poly aýyrmak
çözüjiler
gidroksidi arassalaýjylar
arassalaýjylar ýa-da abraziw mum
güýçli himiki maddalar (gidroklor turşusy, kaliý gidroksidi, natriý gidroksidi)
Şeýle maddalar Radianz önümiňiz bilen gatnaşyga girse, derrew suw bilen ýuwuň.

Suw tegmillerini aýyrmak

Suw tegmillerini aýyrmak üçin aşhana arassalaýjylaryny ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, boýaglary aýyrmak üçin peseldiji serişde ulanylyp bilner. Aceserdäki tegmilleri süpürende ýa-da abraziw mata ulananyňyzda aşa güýç ulanmak, çyzylmagyna we ýalpyldawuk ýitmegine sebäp bolup biler.

Dyrnaklardan goramak

Radianz granitden ýokarydyr. Şonuň üçin ol gaty çyzmaga çydamly. Şeýle-de bolsa, pyçak pyçaklary, polat ýüň we ş.m. ýaly ýiti ýa-da abraziw materiallar ony çyzyp biler. Pyçak bilen keseniňizde, kesiş tagtasyny ulanyň.

Artykmaç temperatura sebäpli dörän zyýanyň öňüni almak

Radianz ýokary temperatura (150 ° C çenli) aşa çydamly we göni gyzdyrylanda döwülýär. Şeýle-de bolsa, gysga möhletli göni ýyladyş hem oňa zeper ýetirip biler. Surfaceer ýüzündäki uçgunlardan gaça durmak üçin gaz peçini ulananyňyzda seresap boluň we Radianzyň ýüzüne gyzgyn gazanyň ýa-da gazanyň goýulmalydygyna göz ýetiriň.